1. Administratorem danych osobowych jest: 
FHU ADWIL Wioletta Drąg z siedzibą w 83-111 Miłobądz ul.Szkolna 15


2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, a w tym:
a) przesłania kosztorysu, 
b) realizacji zamówienia,
c) obsługi zgłoszeń (w tym reklamacji),
d) kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem przez nas usług,
e) rozliczalności finansowej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.


3. Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celu:
a) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem usług,
b) wykonywania obowiązków podatkowych i rachunkowych. 

 

Dane osobowe udostępniane są podmiotowi wykonującemu usługi rachunkowe ściśle wynikające z obowiązku prawnego.

 

Dane osobowe nie są przetwarzane w żaden inny sposób, nie są udostępniane, odsprzedawane i upubliczniane. 

 

Dane osobowe przechowywane są maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia umowy , ale nie mniej niż 5 lat wynikające z ustawy o rachunkowości.


4. Dane osobowe Klienta przetwarzane za jego uprzednią zgodą zostaną usunięte po rozwiązaniu Umowy lub po wycofaniu zgody, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze. Ponadto zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.


5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez ADWIL narusza RODO.


6. Żądania dotyczące wykonania praw wskazanych w ustępie poprzednim zgłaszać należy na adres email koordynatora w zakresie ochrony danych osobowych:  biuro@adwil.pl


7. Dane osobowe Klienta będą gromadzone oraz przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.


8. Dane osobowe Klienta będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom ADWIL oraz odbiorcom danych uprawnionym do dostępu do danych osobowych: Urzędom Skarbowym, organom kontroli skarbowej, biegłym rewidentom. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.


9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia Klienta - przygotowania kosztorysu, obsługi zgłoszeń oraz przygotowania i wykonania Umowy.


10. Na terenie salonów ADWIL ze względów bezpieczeństwa zastosowany jest monitoring, który może zawierać dane osobowe podlegające ochronie określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r. Dane zarejestrowane przez system monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 30 dni, w rejestratorach znajdujących się na terenie firmy.
 

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych

KOLOR

SREBRNY D

KOLOR

SREBRNY V

KOLOR

PIRYT

KOLOR

ŁUPKOWY

KOLOR

ŁUPKOWY SZARY GŁADKI

KOLOR

OREGON

KOLOR

ZIELEŃ MCHU

KOLOR

BRĄZ CZEKOLADOWY

KOLOR

ŚREDNI BRĄZ

KOLOR

STALOWY NIEBIESKI

KOLOR

KOSODRZEWINA

KOLOR

JASNY SZARY

KOLOR

CZARNY SZARY GŁADKI

KOLOR

CROWN PLATINUM

KOLOR

CARDINAL PLATINUM

KOLOR

DĄB BIELONY

KOLOR

BAZALTOWY SZARY GŁADKI

KOLOR

KWARCYTOWY SZARY (GŁADKI)

KOLOR

BAZALTOWY SZARY

KOLOR

KWARCYTOWY SZARY

KOLOR

WINCHESTER

KOLOR

SHOGUN

KOLOR

MACORE

KOLOR

CIEMNY DĄB

KOLOR

ORZECH

KOLOR

BETONOWY SZARY

KOLOR

ALUMINIUM SZCZOTKOWANE

KOLOR

ANTRACYT GŁADKI

KOLOR

MAHOŃ

KOLOR

ZŁOTY DĄB

KOLOR

DAGLEZJA

KOLOR

DAGLEZJA

KOLOR

DĄB SPECJALNY

KOLOR

DĄB NATURALNY

KOLOR

CIEMNY CZERWONY

KOLOR

PALISANDER

KOLOR

CIEMNO ZIELONY

KOLOR

JASNA ZIELEŃ

KOLOR

SZARY

KOLOR

KREMOWY

KOLOR

BIAŁY

KOLOR

ANTRACYT

KOLOR

BRYLANT NIEBIESKI

KOLOR

LIGHT BLACK